Uvijeti korištenja

Članak 1.

Predmet Uvjeta korištenja

1.1. Predmet Uvjeta korištenja je suradnja između društva MM creative label j.d.o.o., iz Zagreba, Siget 19d, OIB: 03558688191, MBS: 04123018, koje je između ostalih usluga specijalizirano i za usluge računalnih djelatnosti (u daljnjem tekstu Pružatelj usluga) i Korisnika, pravnu ili fizičku osobu (u daljnjem tekstu Korisnik) pri kojoj Pružatelj usluga omogućava Korisniku korištenje internetske stranice i sustava allurebook.com za obavljanje dogovorenih usluga. Usluge se odnose na objavljivanje profila frizersko-kozmetičkih salona putem allurebook.com internetske stranice od strane Korisnika prema trećim osobama.

1.2. Poslovna suradnja odvijat će se na način da će Korisnik koristeći sustav Pružatelja usluga obavještavati treće osobe na vjerodostojan, potpun i istinit način o vlastitim uslugama koje nudi na internetskoj stranici Pružatelja usluga, a za koje treće osobe pokažu interes.

Članak 2.

Pružatelj usluga

2.1. Pružatelj usluga se obvezuje da će neprekidno pružati dogovorene usluge te da će se pridržavati dogovorenih Uvjeta korištenja te da će usluge pružati s pažnjom dobrog gospodarstvenika, profesionalno i savjesno.

2.2. Pružatelj usluga ima pravo nadgledati Korisnikove podatke na poslužiteljima ili pristupiti Korisnikovim podacima preko mreže za potrebe tehničke podrške, antivirusnog i antispam skeniranja, sprječavanja hakerskih napada, izrade sigurnosne kopije, utvrđivanja eventualnog kršenja dogovorenih uvjeta preuzetih prilikom registracije i ostalih potreba nužnih za poštivanje Uvjeta korištenja. S obzirom na poduzete mjere zaštite, Pružatelj usluga Korisniku ne daje nikakvo jamstvo, direktno ili posredno, da je, kao rezultat ovih mjera, mogućnost pojave problema i teškoća u cijelosti otklonjena.

Članak 3.

Korisnik usluga

3.1. Korisnik se obavezuje da će koristiti uslugu koju mu omogućava Pružatelj usluga u skladu s danim Uvjetima korištenja i uputama te da će se pridržavati obaveza koje proizlaze iz Uvjeta korištenja. Korisnik potvrđuje da ga je Pružatelj usluga prije prihvaćanja Uvjeta korištenja upoznao sa svim korisnim informacijama vezanim za usluge koje pruža. Korisnik potvrđuje da je prije prihvaćanja Uvjeta korištenja imao mogućnost savjetovanja s pravnim savjetnikom i da je svaka odredba Uvjeta korištenja čitljiva i jasna.

Članak 4.

Registracija i aktiviranje profila

4.1. Korisnik unosi podatke samostalno u bazu tijekom registracije. Nakon popunjavanja svih potrebnih podataka i prihvaćanja Uvjeta korištenja, kreirani profil bit će pregledan od strane Pružatelja usluga te ako su svi uneseni podaci ispravni, pušten u javnost. Profil ne može biti pušten u javnost ako plaćanje Korisnika nije evidentirano na bankovnom računu Pružatelja usluga. Korisnik je obvezan prilikom registracije unijeti svoje vlastito ime, OIB, točnu adresu i podatke za kontakt, a ako se radi o pravnoj osobi, Korisnik unosi sve podatke pravne osobe i podatke osobe ovlaštene za zastupanje kao i njezin OIB, točnu adresu te podatke za kontakt.

4.2. Korisnik preuzima svu odgovornost za informacije koje postavlja na profilu te jamči njihovu točnost, istinitost, sigurnost te kvalitetu ponuđenih usluga kao i obvezu administriranja-ažuriranja tekstualnih i slikovnih informacija putem administracijskog sučelja, ako se detalji ponuđenih usluga ili podataka promijene.

Članak 5.

Naknada

5.1. Naknada koju je Korisnik dužan platiti Pružatelju usluga zbog korištenja pruženih usluga obračunava se u visini koja je navedena prilikom registracije. Naknada može biti plaćena za mjesečni ili godišnji period korištenja usluga. Datumom početka smatra se datum kada je profil pušten u javnost, a objavljivanje profila može uslijediti nakon pregleda svih potrebnih podataka. Naknada mora biti evidentirana na bankovnom računu Pružatelja usluga prije puštanja profila u javnost.

5.2. Mjesečna ili godišnja naknada prikazuje se u HRK bez PDV-a i s uključenim PDV- om. Nakon isteka plaćenog perioda, a ako daljnje korištenje sustava nije plaćeno od strane Korisnika, profil Korisnika bit će, bez upozorenja, deaktiviran sa sustava Pružatelja usluga. U slučaju ponovne uplate naknade, Pružatelj usluga ponovno aktivira profil Korisnika.

5.3. Plaćanje se vrši isključivo na bankovni račun Pružatelja usluga, a prilikom uplate Korisnik je dužan navesti osobne podatke da se uplata može povezati s profilom. Preporučujemo uplaćivanje naknada putem internet bankarstva zbog brzine, jednostavnosti te manjih naknada. Nakon uplate, Korisnik će biti povratno informiran o statusu vlastitog profila. Produženje korištenja usluge Korisnik je dužan platiti prije isteka plaćenog perioda.

Članak 6.

Prava i obveze

6.1. Pružatelj usluga ima pravo promijeniti karakteristike usluga, cijene usluga i uvjete pružanja usluga, uz uvjet da obavijesti Korisnika najmanje 30 dana prije navedene promjene ili da objavi informaciju o promjeni na sustavu. U slučaju da je Korisniku promjena neprihvatljiva, Korisnik ima pravo prekinuti korištenje usluga. U slučaju zahtjeva od strane Korisnika za uklanjanjem profila iz
javnosti, Pružatelj usluga će ukloniti profil, ali nije dužan vratiti uplaćeni iznos.

6.2. Pružatelj usluga može prekinuti pružanje usluga te ukloniti ili izmijeniti profil Korisnika: ako postoji osnovana sumnja da su podaci koje je dao Korisnik netočni ili neistiniti te se time onemogućava pravilno korištenje usluga od trećih osoba i samog Pružatelja usluga, ako su podaci koje je dao Korisnik uvredljivi, diskriminirajući, moralno upitni i/ili zabranjeni, ako profil objavljuje proizvode i usluge zabranjene zakonom i/ili na bilo koji drugi način narušava kvalitetu sadržaja sustava, ako profil sadrži pravopisne i gramatičke pogreške ili ako krši prava intelektualnog vlasništva (pravo intelektualnog vlasništva sastoji se od autorskog prava i drugih srodnih prava te od prava industrijskog vlasništva koja uključuju zaštitu patenta, žiga, industrijskog dizajna i sl.), ako postoji osnovana sumnja da Korisnik namjerava zlorabiti usluge ili omogućiti trećoj strani zlouporabu usluga, ako Korisnik u danim rokovima ne uplati naknadu za korištenje usluga prema Pružatelju usluge, ako Korisnik postupa protivno odredbama te smislu i duhu ovih Uvjeta korištenja.

6.3. Pružatelj neće biti odgovoran Korisniku naknaditi štetu bilo koje vrste u slučaju:
kvara u hardverskoj ili softverskoj komponenti,
radova na održavanju hardverskih i softverskih komponenti,
hakerskog napada na hardversku ili softversku komponentu,
greške ili nepažnje Korisnika ili nesporazuma u odnosu s trećim osobama,
kršenja Uvjeta korištenja od strane Korisnika,
problema izvan nadležnosti Pružatelja usluga,
utjecaja više sile,
davanja netočnih i neistinitih podataka od strane samog Korisnika,
neodgovornog, diskriminirajućeg, moralno upitnog ili zakonski nedopuštenog ponašanja trećih osoba prema Korisniku.

Članak 7.

Odgovornost

7.1. MM creative label j.d.o.o., vlasnik web stranice i sustava allurebook.com objavljuje isključivo informacije dobivene od strane Korisnika te ne snosi nikakvu materijalnu i/ ili krivičnu odgovornost ako te informacije ne odgovaraju istini i stvarnoj situaciji te se ograđuje od eventualne nastale štete i/ili eventualne naknade koja bi nastala posredovanjem između trećih osoba i Korisnika ili zlouporabom korištenja ovih stranica.

Članak 8.

Pravo isključenja

8.1. Vlasnik stranice (administrator sustava) zadržava pravo isključiti bez obrazloženja profile koji krše gore opisane Uvjete korištenja i pravila te samim time Korisnik ne može tražiti povrat uplaćenih sredstava i naknadu za eventualno nastalu štetu ili izgubljenu dobit. Preporučuje se da Korisnik pohrani tekstove i slike na svoje računalo ako iste podatke želi naknadno aktivirati.

Članak 9.

Produljenje ili deaktiviranje korisničkog profila

9.1. Produljenje pružanja usluga od strane Pružatelja usluga nastavlja se ako je uplata od Korisnika zaprimljena do zadnjeg dana ranije plaćenog perioda pružanja usluga. Korisnik može, ali i ne mora biti obaviješten ranije o isteku plaćenog perioda pružanja usluga. Ako uplata nije zaprimljena do zadnjeg dana, profil će biti postavljen u kategoriju neaktivnih profila. Pružatelj usluga se ograđuje i ne snosi nikakvu odgovornost zbog eventualno nastale štete radi neobjavljivanja profila nakon isteka. Deaktiviranje profila ili uklanjanje sa sustava Pružatelja usluga zatražite na e-mail [email protected] ili na kontakt broj koji je dostupan na internetskom sustavu.

Članak 10.

Završne odredbe

10.1. Ovi Uvjeti korištenja zamjenjuju sve dosadašnje usmene, elektroničke ili pisane dogovore između Korisnika i Pružatelja usluga.

10.2. Na odnose između Pružatelja usluga i Korisnika, koji nisu uređeni ovim Uvjetima korištenja, primjenjuju se važeći propisi Republike Hrvatske.

10.3. Eventualne sporove koji bi mogli nastati u vezi pružanja usluga, Pružatelj usluga i Korisnik pokušat će riješiti mirnim putem, a u slučaju nemogućnosti mirnog rješenja spora, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Hvala na povjerenju,
Vaš Allurebooktim